fbpx

Konflikthåndtering i klubber & medlemmets rettigheder

Inkluder i Newsletter: Ja

Artikelindeks

 

Den 14. januar i det nye år afholder Dansk Sejlunion et kursus i ´Klubledelse og konflikthåndtering’. Udover almindelig klubledelse, krav til vedtægter m.v., bliver der sat speciel fokus på konflikthåndtering. Det har altid været en vigtigt ting som leder i en klub, og den blev i 2013 og 2014 aktualiseret i forbindelse med en eksklusionssag i Gråsten Sejlklub, der blev behandlet i DS Ordensudvalg og derefter DIF’s ankeinstans.

Læs nedenfor om denne sag, hvilket kan give sejlere og klubber indsigt og forståelse for processen i en sådan sag.

Tilmeldingsfrist den 7. januar - tilmelding HER

Konfliktpyramidens hemmeligheder

På kurset bliver kursisten introduceret til kon­fliktpyramidens hemmeligheder, og man lærer om krav i forbindelse med eksklusioner.

Det er vigtigt at sikre den gode stemning i klubben – nu har du bedre værktøjer til at opfange og håndtere konflikter i opløbet, så de ikke udvikler sig. Og hvis det mislykkes, så ved kursisten mere om, hvordan man tackler det videre forløb med eventuel eksklusion på en sober og rigtig måde.

Det er en god ide, at klublederne får en god baggrund for at takle problematiske sager i klubberne, således at man ikke ender i eksklusion af medlemmer, som kan være et drastisk skridt, især i en sejlklub hvor der ofte er en havneplads knyttet til medlemskabet, eller hvor det er den eneste sejl-, surf-, tursejler- eller motorbådsklub ”i miles omkreds”.

DS Ordensudvalg ophævede en eksklusion

Dansk Sejlunions Ordensudvalg afsagde tilbage i 2013 en kendelse i en sag (1/2013), som fik ”sindene i kog” i Gråsten Sejlklub, hvor klubben havde ekskluderet en sejler, som efter klubbens opfattelse efter gentagne irettesættelser stadig ikke ville følge klubbens anvisninger.

Klubben havde fulgt de beskrevne procedurer i vedtægterne, dvs. først en beslutning i bestyrelsen (12/4-2012), derefter en behandling på klubbens generalforsamling (20/3-2013)

DS Ordensudvalget ophævede klubbens eksklusion, idet man mente at medlemmets ageren havde haft en karakter, der efter udvalgets opfattelse ikke kunne berettige til en eksklusion. En DS-klub er pligtig til at rette sig efter en sådan afgørelse.

Bådmagasinet anmodede Dansk Sejlunion om at få tilsendt kendelsen, gerne i anonymiseret form, men dette blev ganske uforståeligt afvist af sejlunionen.

Det undrede Bådmagasinet sig over, idet Dansk Sejlunion tidligere har gjort kendelser tilgængelige for eksempel denne sag fra et Yngling VM - hvor linket dog ikke virker længere. 

Appelleret til Danmarks Idræts-Forbund

Gråsten Sejlklub appellerede Ordensudvalgets kendelse til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans den 20. november 2013, som har behandlet den som sag nr. 21/2013.

Appelinstansen afsagde kendelse den 18. februar 2012, hvor DS Ordensudvalgs kendelse fra november 2013 blev stadfæstet.

Appelinstansens fandt ikke grundlag for at tilsidesætte de bevismæssige vurderinger, som DS Ordensudvalg havde foretaget i sagen på baggrund af parternes fremmøde og sagens øvrige vurderinger.

Appelinstansen fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som DS Ordensudvalg har udøvet over karakteren af medlemmets adfærd, og den retlige kvalifikation af, om denne adfærd kunne danne grundlag for en eksklusion.

Bådmagasinet anmodede DIF om at få fremsendt kendelsen. DIF havde ikke nogen problemer med at sende den i anonymiseret form.

Læs hele DIF Appelinstansens kendelse

Forslag til DS generalforsamling

Gråsten sejlklub var tydeligt utilfredse med kendelserne DS og DIF, og fremsatte derfor et forslag til DS generalforsamling i foråret, hvor essensen var, at man ville reducere Ordensudvalgets kompetence til at afgøre klager fra medlemmer, klubber, m.v. iht. til Dansk Sejlunions vedtægter.

Klubben truede samtidig med at melde sig ud af Dansk Sejlunion, hvis man ikke kunne finde en for Gråsten Sejlklub tilfredsstillende løsning på sagen.

Der udspandt sig en langvarig diskussion på generalforsamlingen, som endte med at Gråsten Sejlklub trak forslaget, idet DS bestyrelse i det kommende år ville ”arbejde med rammerne for håndtering af personsager i klubberne”.

Generalforsamlingen pålagde DS bestyrelse til ”at gennemføre en dialog med DIF, der skal revidere klubbernes selvstyre. Formålet er at sikre medlemsforeningerne størst mulig egen bestemmelse i relation til interne forhold. Med rammer menes bl.a. standardvedtægter, administrative procedurer og rådgivning af medlemsforeninger fra såvel DS og DIF.”

Problematikken blev i foråret drøftet mellem DS bestyrelse og Ordensudvalget, hvor Ordensudvalget tilkendegav, at de ikke forventer, at den juridiske ramme kan blive ændret. Sejlklubbernes beslutningskompetence vil fremover være, som den er i dag. Man skal ikke forvente, at der bliver ændret på muligheden for at få prøvet afgørelser fra Ordensudvalget. Udvalgets holdning skal formentlig ses i at disse regler er fælles for alle DIF forbund.

Bådmagasinet erfarer, at der endnu ikke er fundet løsninger på spørgsmålet, og at dette fortsat drøftes blandt andet mellem DS bestyrelse og Ordensudvalget. Det må forventes, at der vil blive udsendt en redegørelse til DS generalforsamling 2015.
Udvalgte artikler *